top of page

ราคาค่าห้อง

ราคาโปรโมชั่นปัจจุบัน

GH50_SIGNAGE_2022.06.13_NewPrice-02.jpg

ราคาค่าห้องตามสถานการณ์ปกติ

ราคาค่าห้องจะขึ้นอยู่กับระยะของสัญญา 

20953300_1383205061749255_22323007120337

ค่าน้ำ 20 บาท/ยูนิต (ไม่มีขั้นต่ำ)

ค่าไฟ 8 บาท/ยูนิต (ไม่มีขั้นต่ำ)

ค่าอินเตอร์เน็ต 600 บาท/เดือน

ค่าที่จอดรถ 600 บาท/เดือน

ค่าเช่าตู้เย็น 600 บาท/เดือน

ค่าเช่าทีวี 600 บาท/เดือน

bottom of page